Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Λεωφορεία: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δωρεάν μετακινήσεις; – Auto-moto-Νέα
Λεωφορεία: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δωρεάν μετακινήσεις; - NewsAuto.gr

Λεωφορεία: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δωρεάν μετακινήσεις; – Auto-moto-Νέα

Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλήρους απαλλαγής κομίστρου.

Με εισοδηματικά κριτήρια, θα είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση ανέργων εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια κατ’ εξαίρεση, δεν εφαρμόζονται σε όσους είναι άνεργοι για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών, ενώ η απόφαση θα έχει ισχύ από την δημοσίευση της απόφασης έως τις 31/12/2022.

Πιο αναλυτικά, δωρεάν μετακίνηση θα δικαιούνται οι άνεργοι που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και έως 20.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, εισόδημα έως 23.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στα μέσα του ΟΑΣΑ απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένης κάρτας, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να επιδεικνύουν και αποδεικτικό της ιδιότητάς τους σε περίπτωση ελέγχου.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου με τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας – ΟΑΣΑ ΑΕ [ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)] καθώς και τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης –ΟΣΕΘ ΑΕ [(Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)] στους ανέργους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, για το δεύτερο εξάμηνο έτους 2022.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι άνεργοι- κριτήρια και διαδικασία παροχής δωρεάν μετακίνησης

1.Οι άνεργοι, που έχουν το δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ, πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α. να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή να είναι άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. να διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ AE [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.], ή εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

γ. να πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και έως

20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα να ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά

3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

δ. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 διαπιστώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α κατόπιν οίκοθεν ελέγχου βάσει των στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ). Τα στοιχεία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης διατίθενται στον ΟΑΣΑ AE [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.] και στον ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

2.Κατ’ εξαίρεση τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. γ. της παρ. 1 δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ανέργους του παρόντος άρθρου, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

3.Η δωρεάν μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων είναι δυνατή μόνο:

α. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ, με την έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από τον ΟΑΣΑ ΑΕ προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, και

β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΣΕΘ ΑΕ, με την επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας που εκδίδεται από τη Δ.ΥΠ.Α. για την εν λόγω χρήση, του ισχύο- ντος αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Άρθρο 3

Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ

1.Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων μηνιαίων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε αυτές οι κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2.Για τη μετακίνηση των ανέργων, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η έκδοση της μηνιαίας προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η έκδοση όλων των προσωποποιημένων καρτών.

3.Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης μηνιαίας ισχύος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας. Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμένους Ελεγκτές κομίστρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια Ισχύος

1.Η ισχύς της παρούσας εκτείνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022.

2.Τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στην περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 2 εφαρμόζονται από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Παράταση «ζωής» σε παλαιά λεωφορεία, σχολικά και ταξί!
Πότε έρχονται τα πρώτα 650 νέα «πράσινα» λεωφορεία;
Ηλεκτρικά, υδρογόνου και χωρίς οδηγό τα νέα λεωφορεία!

Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto  

Κοινοποιήστε το:

Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: