Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό… *”Η Διορία του Νέρωνος”

Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό… *”Η Διορία του Νέρωνος”

Παραφραζωντς τον Καβάφη

Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό…

*”Η Διορία του Νέρωνος”

Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε

του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό.

“Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.”

(Τα ογδόντα 80 λέω εγώ)

Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί.

Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή

είν’ η διορία που ο θεός τον δίδει

για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους.

Τώρα στην Pώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο,

αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξείδι αυτό,

που ήταν όλο μέρες απολαύσεως —

στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια …

Των πόλεων της Aχαΐας εσπέρες …

A των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων …

Aυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας

κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί,

ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ.

Κωνσταντίνος Καβάφης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: