Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική 50% επιδότηση για επενδύσεις σε τρακτέρ, εξοπλισμό και υποδομές !
itemprop

50% επιδότηση για επενδύσεις σε τρακτέρ, εξοπλισμό και υποδομές !

Ευκαιρία για αγρότες: Επενδύσεις για τρακτέρ, εξοπλισμό και υποδομές με 50% επιδότηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αφορά την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «γεννά» ευκαιρίες και για τους αγρότες και τους αγροτικούς σχηματισμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση όλα όσα εχουν γίνει γνωστά ο πρωτογενής αγροδιατροφικός τομέας έχει οριζόντια επιχορήγηση 50% για όλη την χώρα, με εξαίρεση τον κτηνοτροφικό κλάδο και τον 
εξοπλισμό για παραγωγή ζωοτροφών, επειδή δεν θεωρείται ότι ανήκει στον αγροδιατροφικό κλάδο και η επιχορήγηση μειώνεται στα 38,5%.

Ο προϋπολογισμός

Συμφωνα με όσα παρουσιάζει το newshub.gr το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισµού του έργου είναι 50.000 ευρώ για Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) ενώ για μεμονωμένους αγρότες αυξάνεται στα 100.000 ευρώ.

Δικαιούχοι, από τον πρωτογενή τοµέα, κρίνονται παραγωγοί, αγροτικές επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί.

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια). 
Επιπλέον:
1. Ψυκτικοί θάλαµοι για κηπευτικά, φρούτα, άνθη, φυτά, καρπούς µε κέλυφος, προϊόντα µελισσοκοµίας κ.λπ.
2. Ξηραντήρια για αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, δηµητριακά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών, καρπούς µε κέλυφος, σταφίδες κ.λπ.
3. Διαλογητήρια για κηπευτικά, φρούτα και καρπούς µε κέλυφος.
4. Πλυντήρια για τον καθαρισµό και το στέγνωµα των προϊόντων.
5. Εξοπλισµός µετασυλλεκτικής προστασίας.
6. Συσκευαστήρια όπως ζυγιστικά και συσκευαστήρια για προετοιµασία χονδρικής πώλησης.

Επενδύσεις σε εξοπλισµό στη ζωική παραγωγή και επέκταση ή κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση για όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.). 
Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν:
1. Εξοπλισµό άµελξης: Για παράδειγµα εξοπλισµός γαλακτοµέτρησης, αυτόµατη διατροφή στο αµελκτήριο, εγκλωβισµός κατά την άµελξη κ.α.)
2. Εξοπλισµό αυτόµατης διανοµής σιτηρεσίου: Κάθε µηχανολογικός εξοπλισµός που σχετίζεται µε την αυτόµατη διανοµή του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.α.).
3. Μηχανήµατα: Φορτωτές πολλαπλών χρήσεων, ενσιροδιανοµείς, αναµίκτες σιτηρεσίου, µηχανήµατα προώθησης του σιτηρεσίου και πάσης φύσεως ταινίες µεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προς ενίσχυση τις αιτήσεις τους στα καθεστώτα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», «Γενική Επιχειρηματικότητα» έως την 31η Μαρτίου 2021, ενώ η προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Ολες οι λεπτομέρειες

Νέος κύκλος λοιπον υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών, μέσω της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» και του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων», η 6η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», καθώς και η 4η Προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Τα είδη ενίσχυσης αφορούν στην επιχορήγηση, τη φοροαπαλλαγή, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

-Ατομική επιχείρηση

-Εμπορική εταιρία

-Συνεταιρισμός

-Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

-Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

-Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

-Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον:

Για επενδυτικά σχέδια άνω των 300.000 ευρώ οι επιχειρήσεις – φορείς της επένδυσης θα πρέπει να τηρούν Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ενίσχυση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των Καθεστώτων – Υποπρογραμμάτων του προσφέρεται σε:

-Επιδότηση (σε χρήμα),

-Φοροαπαλλαγές

-Leasing – χρηματοδοτικής μίσθωση

-Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Έως και 55%, για «Ειδικές Κατηγορίες Επενδύσεων», δηλαδή επενδύσεις σε καθορισμένες ορεινές – μειονεκτικές περιοχές εγκατάστασης, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε:

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτηριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτηριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτήρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

-Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις

-Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης

-Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

-Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

-Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους:

1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.

3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

•Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).

•Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.

•Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 100.000 ευρώ.

•Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

•Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

•Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

•Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

•Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις.

•Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για τα καθεστώτα / υποπρογράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσει», ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2020.

Για το καθεστώς / υποπρόγραμμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Αναπτυξιακές ευκαιρίες και στο διατροφικό τομέα

Ευκαιρίες για επενδύσεις και στον αγροδιατροφικό τομέα δίνουν οι νέες προκηρύξεις καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Δηλαδή, επί της ουσίας ο αγροδιατροφικός τομέας είναι επιλέξιμος προς υπαγωγή στα καθεστώτα – υποπρογράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου που προκηρύχθηκαν.

Παρακάτω σημειώνουμε μόνο μερικά κρίσιμα σημεία – πληροφορίες, όπως προκύπτουν από τις ερωτήσεις – απορίες υποψήφιων επενδυτών, αναφορικά με επιμέρους ζητήματα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 50%

Ο πρωτογενής αγροδιατροφικός τομέας έχει οριζόντια επιχορήγηση 50% για όλη την χώρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

•Ένα πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ποσοστό δεν εντάσσεται ο εξοπλισμός για παραγωγή ζωοτροφών, επειδή δε θεωρείται ότι ανήκει στον αγροδιατροφικό κλάδο και η επιχορήγηση μειώνεται στα 38,5%.

•Ένα πρόβλημα που παραμένει στις επενδύσεις του Αναπτυξιακού είναι ότι ενώ το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου είναι 50.000 ευρώ για Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), για μεμονωμένους αγρότες αυξάνεται στα 100.000 ευρώ».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, από τον πρωτογενή τομέα, κρίνονται παραγωγοί, αγροτικές επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά ζώων

•Επίσης δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτικού οχήματος (θεωρείται μεταφορικό μέσο)

•Μπορεί όμως να είναι επιλέξιμη η αγορά φορτηγού ψυγείου. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων».  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

•τρακτέρ

•παρελκόμενα

•μεγάλα μηχανήματα

•κτηριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερμοκήπια)

Επιπλέον:

1. Ψυκτικοί θάλαμοι για κηπευτικά, φρούτα, άνθη, φυτά, καρπούς με κέλυφος, προϊόντα μελισσοκομίας κ.λπ.

2. Ξηραντήρια για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, δημητριακά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών, καρπούς με κέλυφος, σταφίδες κ.λπ.

3. ∆ιαλογητήρια για κηπευτικά, φρούτα και καρπούς με κέλυφος

4. Πλυντήρια για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των προϊόντων

5. Εξοπλισμός μετασυλλεκτικής προστασίας

6. Συσκευαστήρια όπως ζυγιστικά και συσκευαστήρια για προετοιμασία χονδρικής πώλησης.

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επενδύσεις σε εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή και επέκταση ή κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση για όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.).

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

1. Εξοπλισμό άμελξης: Για παράδειγμα εξοπλισμός γαλακτομέτρησης, αυτόματη διατροφή στο αμελκτήριο, εγκλωβισμός κατά την άμελξη κ.α.)

2. Εξοπλισμό αυτόματης διανομής σιτηρεσίου: Κάθε μηχανολογικός εξοπλισμός που σχετίζεται με την αυτόματη διανομή του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.ά.).

3. Μηχανήματα: Φορτωτές πολλαπλών χρήσεων, ενσιροδιανομείς, αναμίκτες σιτηρεσίου, μηχανήματα προώθησης του σιτηρεσίου και πάσης φύσεως ταινίες μεταφοράς.

4. Για τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν με βάση τις δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον η επένδυση αυτή επιφέρει μείωση της προηγούμενης κατανάλωσης ύδατος.

newshub

Κοινοποιήστε το: Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: